میوه بازی لینک پازل اعتیاد آور و چالش برانگیز!

برو در یک ماجراجویی جادویی و یا فقط لذت بردن از یک چالش سریع در این بازی ۳ بازی پازل.

اتصال همه از میوه فوق العاده زیبا به سرعت به عنوان شما می توانید با لینک درخشان است.

بسیاری از سطوح بزرگ در انتظار شما!

از آن لذت ببرید با آن است.
By ZhengTao Xing

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما