سیب گرفتن سقوط از درختان.
“قطار ها Rin کان” به سمت محل لمس شما حرکت می کند.
همانطور که شما به مرحله بعدی حرکت می کند، وجود خواهد داشت شماره های بیشتر از سیب افتادن.
۵ مرحله وجود دارد.


By Sachiko Kawashima

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما