این برنامه فراگیر به خود است یادگیری و درک سرکه سیب.

* در حال حاضر شامل حقایق مهم، دانش و اطلاعات قرار داده و آنها را به ورق مرجع.

* ما با دقت برای یادگیری و راهنمایی برای مبتدیان سریعتر انتخاب کانال کارشناسان تصویری.

* ما همچنین اخبار تا به تاریخ، به شما چه رویدادی می آیند تا از طریق کانال خبری محبوب به ارمغان بیاورد.

* ما همچنین موضوعات داغ، چه در توییتر جدید است که به شما به ارمغان بیاورد و به شما به روز رسانی آخرین بحث از سراسر جهان است.

By WindyApp Studio

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما