این یک بمب زمان تصور با بلند کردن از این بازی است.
در فیلم، بمب زمان اغلب خط پیچیده با محدودیت زمانی دارند.
ما با استفاده از این دو ویژگی به عنوان طراحی منشاء بازی.
بمب Master یک بازی پازل روشن بمب است.
با توجه به سفارش بمب به کشیدن ربات برای روشن شدن تمام بمب.
شما پس از پاک بمب،
مطمئن شوید که شما نیز از طریق تمام بلوک در ماتریس است.

ویژگی های بمب استاد
● آسان و سرگرم کننده را به بازی، اما به چالش کشیدن
● بیش از ۱۰۰ مرحله
● مراحل جدید خواهد شد از زمان به زمان اضافه کنید.
● کاملا رایگان به بازی

By Tony Peng

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما