پدر بزرگ کرگدن کتاب پدر بزرگ انگشت کرگدن دنبال شده بود پس از باغ برای مدتی، و احساس تنهایی است. باغ پر از میوه های رسیده بود اما او نمی دانست چه باید بکنید با آنها. کبوتر زیبا گذشت و بعضی از میوه ها با دعوت پدر بزرگ کرگدن هم قبول کردند. از آن پس، باغ جای دنج ترین و شیرین شد. میوه ها بودند تنها چیزهایی که برداشت نیست، همچنین بود عشق وجود دارد.

By wei hong

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما