اضافه کردن احساسات بیشتر به متن خود را با برچسب شکلک میوه!
شما می توانید پوست و محل آنها را بر روی هر چیزی در مکالمه خود را – حباب ها، تصاویر، و یا حتی برچسب های دیگر است.By Benjamin Swygart

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما