کلمه ضربه تند وشدید زدن است مانند ورد خط، تقلا با دوستان و تامل کردن اما با یک پیچ و تاب و بزرگ! این بازی را به iMessage ساخته شده است! بازی با هر یک از دوستان خود، گپ زدن با آنها، و بهترین کار خود را برای برنده شدن! درست کلمات طولانی با عنوان نامه های بسیاری کاشی پاداش به عنوان شما می توانید. فرد با بالاترین نمره در پایان ۳ دور برد.By It’s About Time Products

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما