جمع آوری به عنوان بسیاری از سیب به عنوان شما می توانید قبل از سپاه پاسداران اپل به شما گرفتن.

هنگامی که سیب به اندازه کافی شما جمع آوری گرفتن کلید تخم ریزی خواهد شد را برای شما به جمع آوری و به دست آوردن دسترسی به سطح بعدی.

سطح به صورت تصادفی در مشکلات مختلف به ارائه نامحدود لذت بردن تولید می شود.

اگر شما به خودتان پیدا کنید، چنگ زدن به کلید یا سطح بعدی پورتال توسط بلوک های احاطه شده است، فقط دکمه بلوک شکن در پایین صفحه نمایش برای روشن مسیر خود را (بلوک منفجر یاخوردکننده کند آسیب نمی رساند سپاه پاسداران اپل) را لمس کند.

عنوان نمره خود را افزایش می دهد شما شخصیت های جدید را باز کنید.

این بازی برای لذت بردن از تمام سنین ایجاد شد.

By Wade Rossow

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما