۳۰ Emojees و اعتیادآور زیبا هستند که ملزم به روشن هر مکالمه در iMessage! مجموعه ای تازه از Emojee برچسب است که یک تغییر خوب از آنچه که ما در حال حاضر استفاده کنید. علاقه شخصی من یکی با زبان رنگین کمان است! مال شما چه خبر؟ مطمئن باشید که به سرعت و بررسی این برنامه 🙂

Emojee دور!


By Srishti Sanjay Daiv

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما