مطمئن شوید که چگونه بسیاری از آبجو شما نوشید؟
را فراموش کرده ام که چگونه بسیاری از ناهار به شما بدهکار شما همکار؟
چند تا …

آی فون و اپل دیده بان نرم افزار که نگه می دارد شمارنده ناظر برای شما!

ناظر Counter یک برنامه شمارش ساده است.
۶ شمارنده ناظر، هر یک از رنگ های مختلف وجود دارد.
هر ناظر شمارنده می تواند از ۰ تا ۹۹ ارزش دارد.
شما می توانید نام هر یک از شمارنده ناظر سفارشی.
روی ضربه بزنید تا و تفریق!
شیر را تغییر دهید دسته!

ناظر شمارنده همگام سازی به iCloud، نگه داشتن شمارنده ناظر خود را به روز در تمام دستگاه های خود را.

سازمان دیده بان اپل پشتیبانی می شود.
پیگیری شمارنده ناظر با یک نگاه به مچ دست خود!





By Quantum Productions

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما