را کالک است فوق العاده آسان برای استفاده از اپل دیده بان ماشین حساب. رابط صاف و ساده است. این است که مجموعه ای درست مثل ماشین حساب آیفون خود را به طوری آن چه شما بزرگ شده اند به دانستن و عشق.

By Zachary Denny

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما