اسلاید حباب به آنها را ترکیب و جمع آوری امتیاز. جمع آوری امتیاز هدف در هر سطح برای تکمیل ماموریت خود را. استفاده از بوستر برای تکمیل سطح سریع تر، به بوستر بیشتر استفاده از سکه برای خرید آنها. دریافت سکه با تکمیل سطوح.

By Caleb Lombardo

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما