شما در حال چت با دوستان خود.
آیا شما می خواهید به چت خود را جالب تر و خنده دار.

بیایید ملاقات خانواده میوه.
آنها خود را در چت بپیوندید و به شما لبخند دوست.

ترسناک کدو تنبل تابلوچسبها چت خود را جالب تر و خنده دار می کند.
نشان دادن احساسات خود را با تابلوچسبها کدو تنبل ترسناک!

حالا حالات خود را نشان می دهد با میوه خانواده و زندگی خود را شادتر.
مناسب با iMessage جدید در iOS 10.

By Huy Nguyen

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما