این برچسب رسمی PPAP است.
“PPAP (قلم آناناس-اپل-قلم)” که یک فیلم در اخبار سراسر جهان است.

بیایید با دوستان خود لذت ببرید و با استفاده از حرکت و آواز برچسب PPAP!

© مدیریت AVEX شرکت
© Decoo INC.By Decoo, Inc.

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما