از Emoji چهره در راه های مختلف. شما استفاده می شود به استفاده از آنها در متون. در حال حاضر برای combos را سرد و بسیاری از سطوح مطابقت با ۳ آنها.


By Hoa Nguyen Huu

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما