پازل آموزش فکری با استفاده از نوک انگشتان است.

بیایید برای تصاویر همان به دنبال!

این برنامه آموزشی لذت کودکان.

بیش از ۱۵ مدل!

By Jun Nishio

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما