“انگشت خود را از طریق آب نبات به آنها و ماموریت های کامل ترکیب. هر سطح را نشان می دهد یک چالش متفاوت باید تکمیل شود. سریع زمانی که سطح در زمان و بر اساس زمانی که سطح در تعدادی از حرکات بر اساس، محاسبه دقیقا چه جنبش بهترین خواهد بود. ”

۹۱b8fca414

By Peter Deeley

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما