بازیکنان کنترل یک توپ کوچک سیاه و سفید به پیدا کردن یک راه از پیچ و خم. دو مبحث یک بازی شب وجود دارد یک روز، بازیکن می تواند موضوعات با توجه به تنظیمات خود را برای بازی را انتخاب کنید
By Zhou Qianghua

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما