شنیع ترین برچسب اپل میوه از iMessage در جهان است در اینجا! آماده شدن برای برخی عجیب و غریب بودن جدی …

تن از برچسب برای تمام دوستداران اپل میوه، اعم از عجیب و غریب به غیر قابل توصیف.

– اجازه دهید اپل میوه از چت برای شما
– دوستان تشویق کردن با خنده دار اپل میوه
– استیک عجیب و غریب اپل میوه در سراسر سخنرانی دوست شما حباب
– تن از شکلک اپل میوه را انتخاب کنید

چوب آنها را در پیام خود، آنها را چوب بر روی پیام دوست. کمتر بحث، برچسب های بیشتر، دوستان خود را لال.

By APPBUBBLy

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما