به طور مداوم مک یک برنامه جمع آوری کننده اخبار سرپرستی اختصاص داده شده به پیدا کردن شما از آخرین اخبار اپل از بهترین روزنامه نگاران فناوری است.
بدون اجناس پیچیده، بدون انتخاب، فقط یک لیست ساده از خبر بزرگ اپل.

By Steve Martin

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما