رایگان دریافت کنید!
نام تجاری جدید TOP APP از اروپا!
عجله کنید، این بازی برنامه در حال حاضر است. اصلا از دست آن!

~~ بازی گاه به گاه NEW ~~ شما به سرعت؟ هنوز gemes سریع را دوست دارید؟ پس از آن … شما آماده است! برخی از اشیاء شما کمک خواهد کرد. و یا … شاید نه؟ شکل آن را و چالش روبرو هستند. ضرب و شتم امتیاز خود را.
در حال حاضر رایگان برای مدت زمان کوتاه!

– – – – – – –
 ما تولید بازی گاه به گاه
– – – – – – –
By buero fuer apps

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما