خنده دار و اعتیاد آور بازی!

لمس به پرتاب دارت بریده بریده به میوه ها و شما باید انجام دهید همه چیز به درستی!

دسته کوچک موسیقی جاز سریع شما می توانید سکه های بسیاری برای باز کردن دارت کسب درآمد!

لذت بردن از این بازی را برای شما به روز! 🙂

By Dung Vu

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما