نمای نزدیکی در هیئت مدیره منطق اولیه مک فراهم می کند تصاویر شگفت انگیز. پیدا کردن بعضی از آنها را در گالری عکس. و کشف گوشه های پنهان از هیئت مدیره با نوک انگشتان خود را!

By Raimund Eberhard

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما