می توانید انواع توت ها شما را وادار به ذخیره سازی ریخته در زمان؟ در این بازی مسابقه ای سرد شما با گرفتن انواع توت ها به ذخیره سازی ریخته در زمان مناسب وظیفه. دقت رانندگی و یا انواع توت ها از تریلر خود را سقوط خواهد کرد و شما باید بیش از شروع دوباره. خرید ارتقاء در مغازه به حمل و نقل انواع توت ها است. استفاده از افزایش نیترو برای کمک به شما در حمل و نقل توت موفق می شوند.

By Jianfeng Zhang

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما