** بازی تیراندازی با کمان فوق العاده اعتیاد آور **
* فوق العاده قهرمان تیر و کمان سرگرم کننده *
* صفحه نمایش کماندار قهرمان *

شما کماندار مرحله قهرمان نشان می دهد. تیر و کمان خود را ابزار خود را از تجارت است. در مرحله شما یک دوست ایستاده با یک سیب بر روی سر خود را. شما ادعا می شود ویلیام از وقت خود را. شما بارها و بارها از سیب از بیشتر و بیشتر دور ضربه.

نگاهی به هدف و ساقه با تیر و کمان خود را. می توانید سیب یا دوست شما از شما رسید؟ سخت تر از آن به نظر می رسد این بازی سرگرم کننده است و یک پرکننده زمان بزرگBy Antonia Frank

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما