ابزار ساده برای ساعت هوشمند اپل که به شما امکان محاسبه نوک. اجازه می دهد تا شما را به دیکته کل لایحه و یا استفاده از لغزنده برای تغییر مقدار از کل. همچنین می توانید مقدار نوک را تغییر دهید.

By Joshua Meador

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما