با فرودگاه امتحان، شما می توانید دانش خود را از فرودگاه در سراسر جهان را تست کنید. اگر شما به دنبال برای نشان دادن مهارت های دمدمی یا تصادفی خود را، در اینجا شانس خود را برای انجام آن در برابر جهان است!

از استرالیا به کانادا، ما شما را با تمام فرودگاه های ممکن و کدهای که شما همیشه می توانید نیاز پوشیده شده است.

انتخاب از بیش از ۵ دسته های مختلف هیجان انگیز و حالت.

امکانات:
– رقابت در برابر دیگران با مرکز بازی
– تن از سوالات
– بسیار ساده بازی در بازی
– بدون قوانین بازی
– پیوسته به روز

بالاترین نمره شما می توانید چه خبر؟By Ember Studios, LLC

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما