انگشت خود را از طریق مربا به آنها و ماموریت های کامل ترکیب. ماموریت شما این است که جمع آوری تعداد مربا در هر سطح. سریع باشید زمانی که سطح در زمان و هنگامی که سطح در تعداد حرکات بر اساس است. محاسبه دقیقا چه جنبش خواهد بود که بهترین.

By Fernando Zorrilla de San Martin

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما