بازی فرار از آسمان یک بازی اکشن گاه به گاه است و موانع برخورد کند. تصویر درخشان در برابر یک حس قوی، آزمایش قابلیت خود را برای پاسخ این است، آیا شما می خواهید به تلاش برای به چالش کشیدن سخت تر؟
By ZiXin Long

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما