در قرون وسطی یک جنگجو یک متخصص با تیر و کمان است.

هدف در بالای سر حریف خود را به را به شی، اگر شما پایین و دادن حریف خود را شما از دست دادن و پایان دادن به بازی.

+ سطحBy eduardo forero

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما