– صدای یادداشت برای تمام دستگاه های در یک بار –

ضبط صدا توجه

شنیدن آن فورا از خود

۱- تلفن
۲- سازمان دیده بان
۳- تبلت

هرگز فکر دوباره از دست دادن.By Women for best free Apps – iPhone and iPad Edition

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما