سودوکو جهش به نسل بعدی! حالا شما می توانید بهترین بازی سودوکو برای ساعت هوشمند اپل را تجربه کنند.

صورت شش سطح دشواری های مختلف از بسیار آسان تا دیوانه. بازیکن می تواند هر سطح دشواری از شروع انتخاب کنید.

اضافه کردن یادداشت به پیگیری از نامزدهای احتمالی از اعداد است.

مشاهده آمار بازی دقیق فقط با یک ضربه بزنید.

بهترین راه برای نگه داشتن مغز خود را فعال در حالی که کشتن برخی از زمان. بازی هر کجا که می خواهید، هر زمان که شما در سازمان دیده بان اپل، آی فون و آی پد می خواهید.
By Tudugala Fernando

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما