قطار برای ایرلندی راه آهن بر روی آی فون و اپل دیده بان!

سازمان دیده بان اپل دو برنامه:

– نگاه نشان خواهد داد تا به ۳ قطار بعدی برای ایستگاه و جهت خود را انتخاب
(سوپر دستی اگر مچ پیچ آن را به ایستگاه).

– اصلی برنامه اپل دیده بان می تواند بیش از ۳ قطار را نشان می دهد و اجازه می دهد شما را به تغییر ایستگاه و جهت.

آیفون برنامه همچنین بار قطار را نشان می دهد و اجازه می دهد تا ایستگاه و جهت تغییرات.

هر دو ایستگاه دارت و خط اصلی را شامل می شوند – فهرستی از ایستگاه های قطار و همه بار به طور مستقیم از داده Irishrail تغذیه گرفته شده است.

* آخرین به روز رسانی – برنامه در حال حاضر دارای حالت زبان ایرلندی، به شما نشان بار قطار به عنوان Gaeilge در اپل دیده بان خود را!
By Andrew O’Sullivan

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما