این یکی از معروف بازی تفکر کشتن پازل است.
این Stickmans به بد در حال ایجاد یک سلاح قدرت فوق العاده است که می توانید طیف شهرستان از بین ببرد.
به عنوان شهرستان محافظ، شما باید برای متوقف کردن آنها و تکمیل ماجراجویی!
بر روی اشیاء و چوب را کلیک کنید برای ارتباط برقرار کردن با آنها را به علت واکنش های زنجیره ای برای کشتن تمام Stickmans به!
اما آنها خود را در یک اتاق قفل شده اند و پیدا کردن یک راه برای به دست آوردن که درب پایین و موفقیت نابود کردن آنها!

By Huan Tang

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما