تغییر جهان با این برنامه مثبت ترین در شهر!

بیدار شوید و روی آن ضربه بزنید برای دریافت پیام مثبت است. هر روز !
به یاد داشته باشید، لبخند خود را به شما بازگشت.

این برنامه فقط برای یک منظور ساخته شده: مردم مثبت به طوری که آنها می تواند شاد باشد.

نسخه اولیه این برنامه دارای ۲۵ متون.
نسخه پیشرفته دارای ۵۰ متون.
نسخه حق بیمه دارای ۱۰۰ متون.
نسخه طلایی دارای ۱۵۰ متون.By Tomasz Soroka

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما