اجرا بر روی دیوار نگه دارید و به نوبه خود به قبل از هیئت مدیره شکسته بعدی.

صفحه نمایش ضربه بزنید به نوبه خود و جمع آوری الماس برای باز کردن نقش.

بهترین کار خود را به انجام به عنوان بسیاری از زیگزاگ به عنوان شما می توانید.

By Wei Li

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما