محوطهء اطراف انبار دسته آماده برای برتر خود highflying ماجراجویی در محوطهء اطراف انبار حمله رعد اسا است. شیپ، بیلی، زدن توپ زدن توپ، Giggles و قفس DAREDEVILS مزرعه آماده به از توپ شلیک گلوله و پرواز به عنوان بالا به عنوان آنها می توانند.

شیر روی صفحه نمایش به شلیک توپ و تماشای حیوانات محوطهء اطراف انبار خود را به پرواز. ضربه بزنید زیر حیوانی به علت انفجار، که آنها را حتی بالاتر است. گرفتن به عنوان بسیاری از سیب به عنوان شما می توانید، اما مطمئن شوید که برای جلوگیری از نرده های چوبی.

ویژگی های رئیس مزرعه حمله رعد اسا عبارتند از:
حیوانات کله خر پنج را انتخاب کنید
سه کلاه افزایش به شما کمک کند در طول پرواز خود
مقدار زیادی از ماموریت برای هر یک از حیوانات به تکمیل

حیوانات محوطهء اطراف انبار آماده برای پرواز، به طوری که رفتن!
By Cullaboration Media

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما