PlayHOG ارائه خیابان های ونیز، یک بازی شی پیدا کردن آزاد که در آن ما با دقت ۴۰ اشیاء در هر سطح پنهان در یک مجموع از ۱۰ سطح به شما ۴۰۰ اشیاء را به پیدا کردن.

• ۱۰ سطح چالش انگیز
• ۴۰ اشیاء در هر سطح
• ۴۰۰ مجموع اشیاء
• ۱۰۰٪ رایگان

ما کاربران با داستان بی معنی است که آنها را از هدف باز کردن قفل دستاوردها و پیدا کردن اشیاء و البته، ما کاربران را مجبور به خرید در برنامه به منظور نگه داشتن بازی منحرف خسته نمی کنم، تنها وظیفه شما این است برای پیدا کردن اشیاء و ما باید ویژگی های اشاره به صورت رایگان به شما کمک کند.

ما را دنبال در:

لطفا ترک یک بررسی اگر دوست دارید بازی های رایگان ما.
By Big Leap Studios

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما