ارتباط با تیم پشتیبانی حفظ و تسریع کمک در طول تست میدان. این ابزار برای نصب گواهی و کارکنان پشتیبانی در تمام تست میدان در نظر گرفته شده. اعزام به نصب گواهی خواهد ملزم به استفاده از این ابزار در طول برنامه در ارتباط است.By Apple Developer Program

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما