شل و ول پنگوئن نیاز به اجتناب از همه موانع و گرفتن سکه به عنوان بسیاری که ممکن است. بازی دانلود از پریدن دقت برای تمام سنین و تمام سطوح. ببینید که چقدر شما می توانید بروید و مقایسه نمرات خود را.
By Terry Rossi

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما