این بازی شگفت انگیز بیگانه است!

این بازی جدید که با پرندگان عصبانی و گلف سوپر Stickman مرکب شد است.

در حال حاضر، اگر چه با کیفیت پایین، آن را بازی فوق العاده که امکان بی نهایت با توجه به به روز رسانی داشته است.

–INFO ———————————————– —-
[ Top3 app simultaneous release!! ]
در مقابل -Pitcher گیر ۲
هی! U.F.O
جو

لطفا با من دانلود و بررسی.
————————————————– ——-

**************************************************
【هی! UFO! 】
-Powered توسط تاج SDK و از Box2D.
توسعه یافته توسط شینگو هما و شینجی تاکاهاشی.
**************************************************

By ShinjiMan

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما