حافظه های آموزشی، یادگیری برای کودکان نوپا و بچه های جوان.

این بازی شامل گرافیک رنگارنگ به علاقه و با انگیزه نگه داشتن کودکان به شکل که در آن حیوانات قرار داده شده است. میوه بازی کارت مغز آموزش بازی ارائه می دهد ورزش بزرگی برای یادگیری و یک مقدمه اساسی کودکان نوپا و بچه های جوان به فیزیک از جنبش دیجیتال و همچنین آموزش افکار وجود دارد.

میوه بازی کارت مغز آموزش بازی شامل ۳ سطح مختلف بازی.


By Thanatrach Klaikaew

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما