تاس بازی برای اپل دیده بان

این بازی به شما می دانید و عشق، بدون نیاز به لمس آن باکتری تاس آلوده! 🙂

دستورالعمل ها:
شما باید ۳ نوبت برای هر انتساب (به جز هنگامی که در تلاش برای تاس بازی، پس از آن شما می توانید ۵)، مگر اینکه شما دکمه “ماندن” که به پایان می رسد دور فعلی، و خلاصه نمره.

اگر شما ۴۲ امتیاز از آلیاژها ۱S، ۲S، ۳S، ۴S، آیفون ۵S و ۶S، به شما امتیاز ۵۰ امتیاز.

یاد آوردن:
راست کوچک ۱ + ۲ + ۳ + ۴ + ۵ است.
راست بزرگ ۲ + ۳ + ۴ + ۵ + ۶ است
احتمال در تلاش است برای عنوان بالا که ممکن
تاس بازی ۵ از همان مقدار از پیپ است

By Jarle Berntsen

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما