کندال می خواهد به مادرش تعجب برای تولد خود را با یک ظرف خاص است. اما، او می داند که هیچ چیز نمی تواند به سرخ سیب مادر او را نزدیک تر است. بنابراین، او برنامه ریزی شده برای آماده سازی همین کار را برای تولد او. با این حال، آن را به بدون دانستن مادر او آماده می شود. بنابراین، او کتاب راز مادر او را باز کرد و متوجه دستور غذا. در حال حاضر، او به کمک شما در آماده سازی این غذا نیاز دارد. می تواند به شما کمک کند؟ پس از آن، یک نگاهی به مواد تشکیل دهنده در لیست مواد تشکیل دهنده و حرکت به بخش پخت و پز است. مراحل ساده در این بخش به سرخ سیب تکمیل دنبال کنید. در حال حاضر، شما آماده با سرخ سیب است. مادر کندال شگفت زده و خوشحال است در مورد طعم و مزه سرخ سیب. کندال خوشحال کمک های خود را در آماده سازی این ظرف جالب توجه است.

By GuangHua Zhang

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما