آیا شما ساخته شده RINGOAME (آب نبات سیب ژاپن)؟
بیایید بلافاصله چالش

چه کسی را از RINGOAME زیبا ترین (آب نبات سیب ژاپن) در جهان است؟
و دیوانه و آن را قطعا!

■ چگونه به بازی ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
◇ شما را به آب نبات سیب در chopsticks یکبار مصرف گرفتن
◇ آن است که یک آب نبات سیب هشت

■ راهنمایی نمره بالا ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
وی با اشاره به وسط …. عالی ! و بسیار ساده است، هر کسی بازی
هدف جهان رتبه یک عدد!


By capsule+

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما