سبد در پایین حرکت برای گرفتن سیب از لحاظ فیزیکی در حال سقوط. اگر شما از دست یک، شما از دست بدهند.
این یک بازی ساده است اما ساده نیست برای به دست آوردن نمره بالا است.


By Wong Chi Wai

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما