iStripboad اجازه می دهد تا فیلم سازان به پر کردن زمینه های داده های با اطلاعات در مورد اسکریپت خود را. این اطلاعات به طور خودکار می شود به نوار از رنگ های مختلف بر اساس اطلاعات بر روی آنها ترجمه شده است. نوار جدید خواهد شد برای هر صحنه در فیلمنامه ایجاد شده است. کاربر پس از آن را rearranges منظور از نوار به مجموعه ای از برنامه ریزی ساقه فیلم. کاربران همچنین می توانند نوار خود ایمیل و به اشتراک گذاری آن در فیس بوک.

By Apple Tech Designs

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما