این خیلی ساده است … فقط با قرار دادن اپل به سبد!

ماموریت این است که سیب را به سبد خرید را با رسم خط، اما اجتناب از موانع در حالی که جمع آوری سیب. اگر شما هر گونه سیب از دست ندهید و سپس آن را به آب کثیف را رها کنید.

دانلود Apple سبد میوه رایگان در حال حاضر!

پیشنهادات خوش آمدید! لطفا آنها را به ما ارسال کنید.
support@martinternet.com: ما در تاریخ

By Martinternet inc.

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما