این نرم افزار برای بچه ها برای یادگیری حروف و کلمات است که می تواند با این حروف ایجاد شده است.
این نرم افزار پشتیبانی از متن به گفتار به طوری که بچه ها می توانند یاد بگیرند که چگونه کلمات را تلفظ کنند.
تصاویر کمک خواهد کرد که بچه ها برای یادگیری کلمات به راحتی و به نگه داشتن تصاویر در حافظه به طوری که آنها می توانید آیتم های بعد تشخیص زمانی که بچه ها آن را ببینید.
همچنین یکی از نکته مهم این است با یک بچه الفبای می توانید ۳ کلمات را یاد بگیرند.
کودک می تواند حروف نوشتن و عددی تمرین و می توانید آنها را با ابزار ویرایش ویرایش کنید.

By Chandan Kesarwani

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما