خوش آمدید به برنامه سیب سبز محصولات آموزشی! مرور از طریق اطلاعات در مورد شرکت و محصولات ما! همچنین، اقامت تا تاریخ با خوراک خبری ما!

سیب سبز محصولات آموزشی در سال ۲۰۱۱ توسط معلمان در کلاس درس و سایر متخصصان آموزشی نه تنها با موفقیت دانش آموزان بلکه با حفاظت از منابع طبیعی مربوط تاسیس شد. این شرکت در ارائه منابع به معلمان است که برای محیط زیست بی خطر هستند متمرکز شده است. ما امیدواریم که مربیان ما در همه جا در این تلاش حمایت خواهد کرد.

محصولات سیب سبز آموزشی؛ شما سبز انتخاب در آموزش و پرورش – صرفه جویی در محیط زیست از طریق مواد آموزشی نوآورانه

By Brooks Mobile Apps, LLC.

Download from Itunes

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما